เงื่อนไขการจอง ยกเลิกการจอง และการคืนเงินจอง

การชำระเงิน
เมื่อผู้จองได้ศึกษาเข้าใจและตรวจสอบข้อมูล ราคา รายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรวมถึงข้อมูลโครงการทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทโดยละเอียดแล้วและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจองซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบการจองออนไลน์บนเว็บไซต์ของบริษัททุกประการ

1. ผู้จองตกลงและรับรองว่าได้ให้รายละเอียดข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกต้องและมีผลใช้บัง คับเพื่อการชำระเงินออนไลน์ ทั้งนี้ข้อมูลหรือการกระทำใดๆที่เป็นเท็จจะถูกปฏิเสธหรือมีผลเป็นการยกเลิกการจองซื้อโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จองทราบและบริษัทไม่จำต้องคืนเงินใดๆให้แก่ผู้จอง

2. ผู้จองสามารถชำระเงินจองซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบการจองออนไลน์บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต VISA, Master Card ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้รหัส Verified by Visa (VBV) หรือ Master Card Secure Code เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์และยืนยันเพิ่มเติมถึงความเป็นเจ้าของบัตรของผู้จอง

3. ราคาซื้อขาย ส่วนลด โปรโมชัน และ/หรือรายการส่งเสริมการขายรวมถึงเงื่อนไขการขายต่างๆ ที่ระบุบนเว็บไซต์ ณ วันที่ผู้จองทำรายการจองออนไลน์เป็นราคาที่แน่นอนและเป็นที่สุด ดังนั้นผู้ซื้อจึงไม่อาจร้องขอเพื่อเปลี่ยนแปลงราคา เงื่อนไขการขาย หรือยกเลิกการจองออนไลน์ดังกล่าว

4. ภาพถ่าย รูปภาพจำลอง ข้อความจากโฆษณาประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์อาจคลาด
เคลื่อนจากการก่อสร้างจริง เช่น สีอาคาร การตกแต่ง เป็นต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดตามความเหมาะสม

5. ผู้จองตกลงยินยอมให้ธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตของผู้จองทำการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตเพื่อชำระหนี้ค่าจองซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ตามจำนวนที่ปรากฏในใบสรุปการจองออนไลน์ และ/หรือใบยืนยันการจองออนไลน์

6. การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบการจองออนไลน์จะถือว่าสมบูรณ์ต่อเมื่อ
บริษัทได้เรียกเก็บยอดเงินดังกล่าวจากธนาคารเจ้าของบัตรของผู้จองเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าการชำระเงินดังกล่าวเป็นการชำระเงินมัดจำเพื่อการจองซื้อที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินจองดังกล่าวในทุกกรณี

7. หากผู้จองต้องขออนุมัติสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ผู้จองตกลงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเครดิตบูโร รวมถึงการยื่นขอสินเชื่อ ตามระยะเวลา และสถาบันการเงินที่บริษัทกำหนดอย่างน้อย 3 ธนาคารให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 7 วันนับตั้งแต่วันจอง

8. ในกรณีที่ทางสถาบันการเงินขอเอกสารเพิ่มเติม ผู้จองจะต้องนำเอกสารมายืนยันภายใน 7 วัน นับจากวันที่สถาบันทางการเงินได้แจ้ง

9. ในกรณีที่ผู้จองในกรณีที่ผู้จองไม่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากธนาคารหรือได้รับอนุมัติวงเงินน้อยกว่า 95% ของวงเงินที่ขออนุมัติโครงการยินดีคืนเงินจองที่ชำระมาแล้วทั้งหมดภายในกำหนด 30 วันนับตั้งแต่วันที่โครงการได้ทราบผลการอนุมัติสินเชื่อและให้ถือว่าเป็นการยกเลิกการจองสิทธิ์ด้วย

10. ในกรณีที่ลูกค้าทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงบ้านที่จอง /ลูกค้าแจ้งความประสงค์ซื้อเงินสด หรือลูกค้ายื่นกู้เองหรือใช้สวัสดิการของหน่วยงาน หรือลูกค้าขอเดินบัญชีก่อน หรือแปลงที่จองเป็นบ้านสั่งสร้าง หรือไม่อยู่ในแผนการขาย/เปิดขายพิเศษ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินมัดจำในทุกกรณี

11. ภายหลังจากที่ผู้จองชำระเงินผ่านระบบการจองออนไลน์เรียบร้อยแล้วบริษัทจะจัดส่งข้อความหรือเอกสารยืนยันการจองออนไลน์ให้แก่ผู้จองทาง SMS และ/หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail) ภายใน 24 ชั่วโมง กรณีที่ผู้จองไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว ผู้จองสามารถติดต่อบริษัทได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-026-3564 หรือ inbox มาที่เฟสบุ๊คเพจ https://www.facebook.com/initialestate

12. ผู้จองจะต้องเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างภายใน 7 วันนับแต่วันที่ผู้จองได้รับการยืนยันการจองออนไลน์หรือระยะเวลาที่บริษัทกำหนดโดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้จองทราบผ่านช่องทางทาง SMS และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

13. ผู้จองจะต้องรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าชื่อผู้ซื้อที่จะระบุไว้สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้จองในระบบการจองออนไลน์นี้เท่านั้น

14. กรณีการทำสัญญาที่ผู้จองต้องการระบุให้เป็นการซื้อร่วม สามารถแจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้าให้บริษัทฯ ทราบว่าในการทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

15. ผู้จองอาจโอนสิทธิตามหนังสือจองนี้และ/หรือให้ระบุชื่อบุคคลอื่นเป็น คู่สัญญาเพิ่มเติมได้โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อผู้จอง โดยจำกัดให้มีชื่อผู้จองอยู่ภายในสัญญาร่วมด้วยเท่านั้น

16. หากผู้จองประสงค์ที่จะเปลี่ยนชื่อผู้จองในสัญญาหรือโอนสิทธิการจองดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตาม เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

17. กรณีที่ผู้จองไม่เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น จะถือว่าผู้จองตกลงให้ การจองออนไลน์นี้สิ้นสุดลงและถือว่าผู้จองสละสิทธิเกี่ยวกับการจองออนไลน์ทั้งหมด และยินยอมให้บริษัทริบเงินมัดจำที่ชำระมาแล้วทั้งหมดไว้เป็นค่าเสียหายได้ทันที รวมถึงมีสิทธิเสนอขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่บุคคลอื่นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จองทราบล่วงหน้าโดยผู้จองตกลงว่าจะไม่โต้แย้งใดๆทั้งสิ้น

18. ผู้จองตกลงจะไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไข ประเภท แบบ ขนาด ชั้นของ ที่ดินพร้อม สิ่งปลูกสร้างรวมถึงย้ายหรือยกเลิกโครงการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ทั้งนี้วิธีการและค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

19. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้รวมถึงใบยืนยันการจองออนไลน์ ทางเว็บไซต์นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและให้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย